Algemene voorwaarden van TC Support B.V.

Artikel 1 | Geldigheid van deze voorwaarden
1.1 Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle door TC Support B.V., gevestigd te Breedenbroek, h.o.d.n. BIMPOWER en VASTGOEDDATATEAM hierna te noemen TC Support, uitgebrachte offertes en gesloten overeenkomsten.
1.2 Onderhavige voorwaarden zijn tevens van toepassing op alle overeenkomsten met TC Support voor de uitvoering waarvan derden dienen te worden betrokken.
1.3 Indien één of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden nietig zijn of vernietigd worden, blijven de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig van toepassing. Partijen zullen alsdan overleggen teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige of vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij en indien voor zover mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepaling in acht wordt genomen.

Artikel 2 | Algemene voorwaarden van contractpartners en / of derden
2.1 TC Support aanvaardt slechts de toepasselijkheid van algemene voorwaarden van contractpartners en / of derden als deze uitdrukkelijk en schriftelijk is overeengekomen.
2.2 Eventuele toepasselijkheid van vorengenoemde algemene voorwaarden laat de toepasselijkheid van de algemene voorwaarden van TC Support onverlet. De algemene voorwaarden van TC Support prevaleren.
2.3 Inkoopvoorwaarden worden slechts door TC Support aanvaard onder bovengenoemde condities en vinden slechts toepassing op de daarvoor bestemde transactie. Latere transacties zullen niet automatisch wederom afgehandeld worden via die inkoopvoorwaarden.

Artikel 3 | Aanbiedingen
3.1 Alle offertes c.q. prijsopgaven zijn vrijblijvend, tenzij uit de offerte uitdrukkelijk anders blijkt. Alle offertes zijn geldig tot 30 dagen na dagtekening. Indien binnen 30 dagen na dagtekening van de offerte geen overeenkomst tot stand is gekomen, is TC Support gerechtigd de offerte in te trekken dan wel de aangeboden prijzen en / of andere condities te wijzigen.
3.2 Toezending van offertes, prijsopgaven en/of (andere) documentatie verplicht TC Support niet tot acceptatie van de opdracht.

Artikel 4 | Overeenkomst
4.1 De overeenkomst wordt eerst bindend voor TC Support door haar bevestiging.
4.2 Elke met TC Support aangegane overeenkomst bevat de ontbindende voorwaarde dat haar van voldoende kredietwaardigheid van de opdrachtgever blijkt. Opdrachtgever zal toestaan dat TC Support zo nodig informatie betreffende hem opvraagt.
4.3 Op de opdrachtgever rust de plicht ervoor zorg te dragen, dat het door TC Support gemaakte werk en dergelijke niet wordt gekopieerd, noch aan derden ter hand wordt gesteld of dat van de inhoud daarvan aan derden mededeling wordt gedaan.

Artikel 5 | Afspraken
5.1 Afspraken of overeenkomsten met ondergeschikte leden van het personeel van TC Support, binden haar niet, voor zover ze door TC Support niet zijn bevestigd. Als ondergeschikt personeel zijn in dit verband te beschouwen alle werknemers en (ingehuurde) medewerkers die geen procuratie hebben.

Artikel 6 | Uitbesteding werk aan derden.
6.1 Opdrachtgever machtigt TC Support om de opdracht door een door hem aan te wijzen derde, op een door hem gewenst tijdstip te laten uitvoeren.

Artikel 7 | Adviezen
7.1 Het is niet toegestaan bij de aanvaarding van enig werk gebruik te maken van TC Support haar adviezen, ontwerpen e.d., behoudens dan, wanneer met haar daarover overeenstemming is bereikt, of het werk door haar wordt uitgevoerd. Ontwerpen en rapporten blijven eigendom van TC Support.
7.2 De adviezen van TC Support ten aanzien van het aanbrengen of treffen van voorzieningen in verband met door haar te verrichten diensten zijn vrijblijvend.

Artikel 8 | Honorering
8.1 TC Support en de opdrachtgever kunnen bij het tot stand komen van de overeenkomst een vaste prijs overeenkomen.
8.2 Indien er geen vaste prijs is overeengekomen, worden de werkzaamheden op regiebasis verricht.
8.3 Indien na de overeenkomst de kosten van lonen, sociale lasten, omzetbelasting e.d. verhogingen ondergaan, ook al geschieden deze ingevolge reeds bij de overeenkomst te voorziene omstandigheden dan kunnen deze worden doorberekend.
8.4 TC Support zal jaarlijks, te weten 01 januari, een indexering doorvoeren welke gelijk zal zijn aan de inflatiestijging van het jaar daarvoor. TC Support zal hiervoor de jaarlijks geldende CPI Index hanteren.

Artikel 9 | Intellectuele eigendomsrechten
9.1 De intellectuele eigendomsrechten op alle door TC Support verstrekte ontwerpen, afbeeldingen, adviezen, overeenkomsten, tekeningen, rapporten en schetsen worden uitdrukkelijk door haar voorbehouden. Tenzij anders overeengekomen blijven deze zaken onvervreemdbaar eigendom van TC Support en mogen zonder haar voorafgaande schriftelijke toestemming niet worden gekopieerd, openbaar gemaakt, vermenigvuldigd of aan derden ter beschikking worden gesteld dan wel op enigerlei andere wijze worden gebruikt.
9.2 De in het eerste lid bedoelde ontwerpen, afbeeldingen, adviezen, overeenkomsten, software, tekeningen, rapporten, schetsen en modellen blijven onvervreemdbaar eigendom van TC Support en dienen op haar eerste verzoek onverwijld geretourneerd te worden, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.
9.3 Voor elke in strijd met deze bepaling verrichte handeling is de wederpartij een gefixeerde boete verschuldigd van € 5.000,00, onverminderd het recht van TC Support om aanspraak te maken op volledige schadevergoeding.

Artikel 10 Verplichtingen van TC Support
10.1 TC Support zal het opgedragen werk naar de bepalingen van de overeenkomst en naar beste inzicht en vermogen overeenkomstig de eisen van goed en deugdelijk werk uitvoeren.
10.2 Indien tijdens de uitvoering blijkt dat het werk – door een niet aan TC Support te wijten oorzaak – slechts gewijzigd kan worden uitgevoerd, is TC Support gehouden de noodzakelijk geachte wijzigingen in de uitvoering terstond ter kennis van de opdrachtgever te brengen en na overleg met deze uit te voeren.

Artikel 11 | Verplichtingen van de opdrachtgever
11.1 De opdrachtgever, hieronder tevens begrepen zijn medewerkers, verstrekt tijdig alle documenten en gegevens die benodigd zijn voor een correcte uitvoering van de opdracht.
11.2 Indien de opdrachtgever de levering van bepaalde materialen en / of de uitvoering van bepaalde onderdelen van het werk aan zich heeft voorbehouden, is hij aansprakelijk voor niet tijdige aanvoer of niet tijdige uitvoering daarvan.
11.3 Indien de aanvang of de voortgang van het werk wordt vertraagd door factoren waarvoor de opdrachtgever verantwoordelijk is, kunnen de daaruit voor TC Support voortvloeiende schade en kosten aan de opdrachtgever in rekening worden gebracht.
11.4 De opdrachtgever zal aan TC Support steeds tijdig alle medewerking, gegevens en inlichtingen verschaffen waarvan TC Support aangeeft dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst of waarvan de opdrachtgever redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst. Indien opdrachtgever in gebreke blijft aan zijn verplichtingen te voldoen heeft TC Support het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten.
11.5 Opdrachtgever staat in voor de betrouwbaarheid, juistheid en volledigheid van de aan TC Support ter beschikking gestelde gegevens en bescheiden, ook indien deze van derden afkomstig zijn.

Artikel 12 | Risico-overgang
12.1 Het risico van verlies, beschadiging, diefstal etc. van de zaken waarop de overeenkomst betrekking heeft, gaat over op opdrachtgever zodra de zaken zich in de feitelijke macht van opdrachtgever bevinden of van een door opdrachtgever aan te wijzen derden worden gebracht.

Artikel 13 | Uitstel van de opdracht
13.1 TC Support heeft het recht om de uitvoering van de overeenkomst uit te stellen indien opdrachtgever niet, niet geheel of niet tijdig aan zijn verplichtingen voldoet.
13.2 Tenzij anders overeengekomen, is bij uitstel van het werk of een gedeelte daarvan de opdrachtgever een zodanig gedeelte van de factuur verschuldigd als met de stand van de werkzaamheden van TC Support overeenkomt, vermeerderd met de kosten die voor TC Support voortvloeien uit eventueel reeds ter zake van de opdracht met derden aangegane overeenkomsten.
13.3 Zodra het werk later voortgang vindt, is TC Support bevoegd de extra werkzaamheden, welke voortvloeien uit de onderbreking van haar werkzaamheden, aan de opdrachtgever door te berekenen.

Artikel 14 | Tussentijdse beëindiging en ontbinding
14.1 Iedere partij heeft het recht de overeenkomst met onmiddellijke ingang schriftelijk te beëindigen voordat de opgedragen werkzaamheden en diensten zijn voltooid of opgeleverd of voordat de overeengekomen looptijd van de overeenkomst is beëindigd. Beëindiging is eveneens mogelijk indien de andere partij na daartoe door de beëindigende partij schriftelijk in gebreke is gesteld, binnen een bij die ingebrekestelling gestelde redelijke termijn nalatig blijft om zijn verplichtingen na te komen of om de gevolgen van zijn handelen of nalaten in strijd met de overeenkomst weg te nemen, of indien die andere partij surseance van betaling aanvraagt of in staat van faillissement wordt verklaard.
14.2 De in lid 1 van dit artikel bedoelde tussentijdse beëindiging heeft geen terugwerkende kracht, doch heeft als gevolg dat beide partijen na het tijdstip, waarop de andere partij de mededeling van beëindiging ontvangt, niet langer verplicht is om de overeenkomst na te komen.
14.3 Betalingsverplichtingen, welke betrekking hebben op reeds verrichte werkzaamheden, geleverde diensten en / of tijdvakken welke geheel of gedeeltelijk vallen voor het tijdstip van beëindiging, blijven evenwel in zoverre in stand dat onmiddellijk verrekening dient te volgen.
14.4 Onverminderd de aanspraken, welke partijen ingevolge de gesloten overeenkomst en / of onderhavige voorwaarden jegens elkander geldend kunnen maken, zal TC Support de opdrachtgever bij het einde van de overeenkomst door opzegging of ontbinding zodanige gegevens verschaffen als de opdrachtgever in redelijkheid kan verlangen teneinde met behoud van de continuïteit, de werkzaamheden, die onderwerp van de overeenkomst zijn eventueel door een ander kan verrichten.

Artikel 15 | Aansprakelijkheid
15.1 TC Support is niet aansprakelijk voor de kosten, schaden en interesten die mochten ontstaan als direct of indirect gevolg van:
A: Overmacht: zoals verder in de voorwaarden is omschreven;
B: Daden of nalatigheden van de opdrachtgever, zijn ondergeschikten, dan wel andere personen die door of vanwege hem te werk zijn gesteld;
15.2 TC Support is tegenover de opdrachtgever slechts aansprakelijk voor de schade die deze lijdt bij de vervulling van de opdracht begaan, indien en voor zover deze tekortkomingen door TC Support of door personen in haar dienst bij de vervulling van de opdracht begaan, indien en voor zover deze tekortkomingen onder normale omstandigheden, bij normale vakkennis en met inachtneming van normale oplettendheid en wijze van uitoefening vermeden hadden kunnen worden; één en ander behoudens de in de volgende leden van dit artikel omschreven beperkingen.
15.3 TC Support is voor tekortkomingen van personen in haar dienst niet aansprakelijk indien zij aannemelijk maakt dat zij de tekortkomingen bij normale oplettendheid harerzijds niet heeft kunnen voorkomen of ontdekken.
15.4 TC Support is slechts aansprakelijk voor het werk dat door haarzelf of onder haar verantwoordelijkheid is uitgevoerde en voor zover het onder haar directie is uitgevoerd.
15.5 De aansprakelijkheid van TC Support, voor zover deze door de aansprakelijkheidsverzekering wordt gedekt, is beperkt tot het bedrag van de door de verzekering gedane uitkering.
15.6 Indien de verzekeraar in enig geval niet tot uitkering overgaat of schade niet door de verzekering wordt gedekt, is de aansprakelijkheid van TC Support beperkt tot maximaal de netto factuurwaarde.
15.7 Bij opdrachten die een langere doorlooptijd hebben dan 6 maanden geldt een verdere beperking van de hiervoor bedoelde aansprakelijkheid tot maximaal het declaratiebedrag over de laatste 6 maanden.
15.8 TC Support is niet gehouden geleden bedrijfs- en /of gevolgschade van een opdrachtgever te vergoeden.
15.9 TC Support is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard dan ook, indien TC Support is uitgegaan van de door opdrachtgever verstrekte onjuiste en / of onvolledige gegevens.
15.10 Voor zover in deze algemene voorwaarden niet uitdrukkelijk anders is bepaald, vervallen vorderingsrechten en andere bevoegdheden van opdrachtgever welke hoofde dan ook jegens TC Support in verband met uitvoering van de opdracht, in ieder geval één jaar na het moment waarop opdrachtgever bekend werd of redelijkerwijs bekend kon zijn met het bestaan van deze rechten en bevoegdheden. Voormelde vorderingsrechten en andere bevoegdheden van de opdrachtgever dienen binnen voormelde termijn schriftelijk aan TC Support te zijn gemeld.

Artikel 16 | Meer en minderwerk
16.1 De opdrachtgever heeft het recht voor of tijdens de uitvoering van het werk hierin wijziging(en) op te dragen. Slechts meerwerk dat als zodanig is opgedragen zal voor uitvoering en verrekening in aanmerking komen.
16.2 Door TC Support te maken kosten welke hun oorzaak vinden buiten haar schuld, kunnen aan de opdrachtgever in rekening worden gebracht.
16.3 Indien de opdrachtgever na goedkeuring van het ontwerp wijzigingen aanbrengt in de eisen die hij aan het werk stelt, kunnen de daardoor nodige extra werkzaamheden afzonderlijk in rekening worden gebracht.

Artikel 17 | Annuleren
17.1 Indien de opdrachtgever de opdracht annuleert is hij gehouden tot een volledige vergoeding van het reeds gepresteerde. Opdrachtgever zal eveneens aan TC Support als schadeloosstelling verschuldigd zijn het bedrag van 1/3 van de overeengekomen prijs. Opdrachtgever vrijwaart TC Support tegen vorderingen van derden als gevolg van de annulering van de opdracht.
17.2 Onverminderd het vermelde in het vorige lid van dit artikel behoudt TC Support zich alle rechten voor om volledige nakoming van de overeenkomst en / of volledige schadevergoeding te vorderen.

Artikel 18 | Reclame
18.1 Klachten over de verrichte werkzaamheden dienen door de opdrachtgever binnen 8 dagen na ontdekking, doch uiterlijk binnen 14 werkdagen na voltooiing van de betreffende werkzaamheden gespecificeerd en schriftelijk middels aangetekend schrijven aan TC Support te worden gemeld.
18.2 Klachten inzake facturen dienen binnen 8 dagen na verzenddatum schriftelijk door middel van een aangetekend schrijven in het bezit van TC Support te zijn.
18.3 Indien een klacht naar oordeel van TC Support gegrond is, zal TC Support zich inspannen om voor een adequate oplossing zorg te dragen, zulks in overleg met de opdrachtgever.
18.4 Indien het alsnog verrichten van de overeengekomen dienstverlening/werkzaamheden niet meer mogelijk of zinvol is, zal TC Support slechts aansprakelijk zijn binnen de grenzen van artikel 15 van de onderhavige voorwaarden.
18.5 Het indienen van klachten ontslaat de opdrachtgever nimmer van zijn betalingsverplichtingen jegens TC Support.

Artikel 19 | Oplevering
19.1 Eventuele overeengekomen opleveringstermijnen zijn geen fatale termijnen, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen. Bij niet tijdige oplevering dient de opdrachtgever TC Support schriftelijk in gebreke te stellen.
19.2 De opleveringstermijnen zijn vastgesteld in de verwachting, dat er voor TC Support geen beletselen zijn de uitvoering van het werk ter hand te nemen.
19.3 Indien een bepaalde datum van oplevering is overeengekomen, wordt deze automatisch verlengd, indien stagnatie optreedt, welke TC Support niet kan worden aangerekend, zoals meerwerk, onwerkbaar weer, staking, uitsluiting, oorlog, oorlogsgevaar of andere bijzondere omstandigheden, zoals in artikel 20 “Overmacht” genoemd.

Artikel 20 | Overmacht
20.1 Buitengewone omstandigheden, zoals onder andere stormschade en andere natuurrampen, belemmering door derden, belemmering in het vervoer in het algemeen, gehele of gedeeltelijke werkstakingen, oproer, oorlog of oorlogsgevaar hier te lande, uitsluitingen, verlies of beschadiging van goederen bij transport naar TC Support of de opdrachtgever, niet of niet tijdige levering van goederen door leveranciers van TC Support, gehele of gedeeltelijke mobilisatie, belemmerende maatregelen van enige overheid, brand, storingen en ongevallen in het bedrijf of in de middelen van vervoer van TC Support, dan wel in de middelen van vervoer van derden, het opleggen van heffingen of andere overheidsmaatregelen, die een wijziging in de feitelijke omstandigheden meebrengen, leveren voor TC Support overmacht op, die hem ontheffen van zijn verplichting tot het verrichten van diensten, zonder dat de opdrachtgever enigerlei recht op schadevergoeding van welke aard of hoe ook genaamd kan doen gelden.
20.2 TC Support is in deze of dergelijke gevallen gerechtigd, zulks naar eigen beoordeling, de overeenkomst tot uitvoering van diensten te annuleren of deze op te schorten, respectievelijk te wijzigen, totdat de buitengewone omstandigheden hebben opgehouden te bestaan, waarbij de opdrachtgever verplicht is de eventuele geleverde prestatie te betalen.

Artikel 21 | Wijziging van de opdracht
21.1 Wijzigingen in de oorspronkelijke order, van welke aard ook, schriftelijk of mondeling door of namens de opdrachtgever aangebracht, die hogere kosten veroorzaken dan waarop bij de prijsopgave kon worden gerekend, worden de opdrachtgever extra in rekening gebracht.
21.2 Door de opdrachtgever, na het verstrekken van de opdracht, alsnog verlangde wijzigingen in de uitvoering daarvan, moeten door de opdrachtgever tijdig en schriftelijk aan TC Support ter kennis zijn gebracht. Worden de wijzigingen mondeling of per telefoon opgegeven dan is het risico voor de tenuitvoerlegging van de wijzigingen voor rekening van de opdrachtgever.
21.3 Aangebrachte wijzigingen en / of aanvullingen kunnen tot gevolg hebben dat de overeengekomen levertijd dan wel voltooiing van de uitvoering door TC Support wordt overschreden, hetgeen door de opdrachtgever wordt aanvaard.

Artikel 22 | Eigendomsvoorbehoud
22.1 Zolang TC Support geen volledige betaling inzake een overeenkomst van partijen met betrekking tot de uitvoering van werk (eventuele schade, kosten en rente daaronder begrepen) heeft ontvangen, blijven geleverde zaken eigendom van TC Support.
22.2 TC Support heeft tevens het recht deze zaken terug te vorderen en tot zich te nemen, indien de nalatige opdrachtgever zijn faillissement aanvraagt of in staat van faillissement wordt verklaard, surseance van betaling aanvraagt of verkrijgt, op hem de schuldsaneringsregeling ingevolge de Wet Schuldsanering Natuurlijke Personen van toepassing wordt verklaard dan wel beslag op het geheel of een gedeelte van zijn eigendommen c.q. vermogen wordt gelegd.
22.3 Alle daden van beschikking met betrekking tot de verkochte en geleverde zaken, zijn de opdrachtgever verboden, zolang hij niet aan zijn betalingsverplichtingen heeft voldaan.

Artikel 23 | Wanprestatie en ontbinding
23.1 Indien de opdrachtgever op enigerlei wijze wanprestatie pleegt, zal hij daarvoor alleen reeds in gebreke zijn zonder dat enige ingebrekestelling vereist is. Onverminderd het bepaalde in het Burgerlijk Wetboek heeft TC Support ingeval van wanprestatie het recht haar verplichtingen uit de gesloten overeenkomst op te schorten dan wel de overeenkomst geheel of ten dele zonder rechterlijke tussenkomst als ontbonden te verklaren.
23.2 Partijen hebben het recht om de overeenkomst met onmiddellijke ingang, zonder rechterlijke tussenkomst per aangetekend schrijven te ontbinden indien:
a. De andere partij één of meer verplichtingen voortvloeiende uit de overeenkomst niet nakomt en nadat aan hem een redelijke termijn is gegund om alsnog na te komen. TC Support heeft voorts ingeval opdrachtgever een of meer verplichtingen niet nakomt het recht om de uitvoering van de overeenkomst op te schorten;
b. De andere partij faillissement aanvraagt of in staat van faillissement wordt verklaard, surseance van betaling aanvraagt of verkrijgt, op haar de schuldsaneringsregeling ingevolge de Wet Schuldsanering Natuurlijke Personen van toepassing wordt verklaard dan wel beslag op het geheel of een gedeelte van haar eigendommen c.q. vermogen wordt gelegd;
c. De andere partij komt te overlijden, onder curatele wordt gesteld of wordt ontbonden;
d. De andere partij overgaat tot staking of overdracht van haar bedrijf of van plan is Nederland te verlaten.
23.3 TC Support is indien zij op lid 2 van dit artikel een beroep doet gerechtigd om enig bedrag verschuldigd door de opdrachtgever op grond van door TC Support reeds verleende diensten, zonder dat enige waarschuwing of ingebrekestelling vereist is in zijn geheel op te eisen, alles onverminderd het recht van TC Support op vergoeding van kosten, schade en interesten.

Artikel 24 | Betaling
24.1 Betalingen dienen te geschieden binnen 14 dagen na indiening van de nota, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.
24.2 Klachten of bezwaren over de factu(u)r(en) c.q. werkzaamheden dienen binnen 8 dagen na factuurdatum schriftelijk bij TC Support te worden ingediend.
24.3 TC Support is gerechtigd indien de betaling van het verschuldigde niet binnen de gestelde termijn door haar is ontvangen, aan de opdrachtgever een rente ad. 1,50% per maand te berekenen, gerekend vanaf de dag van de vervaltermijn van de factuurdatum.
24.4 TC Support is voorts gerechtigd, buiten de hoofdsom en rente om van de opdrachtgever alle kosten, zowel gerechtelijke als buitengerechtelijke, door de niet betaling veroorzaakt te vorderen, waaronder begrepen de kosten van (proces)advocaat, zaakwaarnemer, gerechtsdeurwaarder en incassobureau.
24.5 Alle te maken (buiten)gerechtelijke kosten veroorzaakt door de non-betaling van de opdrachtgever komen voor zijn rekening. De buitengerechtelijke kosten zullen worden vastgesteld op 15% van de hoofdsom van de vordering van TC Support, zulks met een minimum van € 75,00.

Artikel 25 | Toepasselijk recht
25.1 Op alle door TC Support gesloten overeenkomsten en / of verrichte handelingen is uitsluitend het Nederlandse recht van toepassing; deze overeenkomsten en / of handelingen worden geacht in Nederland te zijn gesloten, respectievelijk verricht.

Artikel 26 | Geschillen
26.1 Alle geschillen voortvloeiende uit de tussen partijen gesloten overeenkomsten, daaronder begrepen de enkele invordering van het verschuldigde, zullen voor de Burgerlijke Rechter van de vestigingsplaats van TC Support, indien deze dit wenst, aanhangig worden gemaakt voor zover de Burgerlijke Rechter daartoe wettelijk bevoegd is.
26.2 Partijen kunnen schriftelijk een andere vorm van geschillenbeslechting zoals bijvoorbeeld arbitrage overeenkomen.

Artikel 27 | Wijziging van de voorwaarden
27.1 TC Support is bevoegd wijzigingen in deze voorwaarden aan te brengen. De wijzigingen treden in werking op het aangekondigde tijdstip van inwerkingtreding. TC Support zal de gewijzigde voorwaarden tijdig aan de opdrachtgever toezenden. Indien geen tijdstip van inwerkingtreding is medegedeeld, treden wijzigingen jegens de opdrachtgever in werking zodra hem/haar de wijziging is medegedeeld.